Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szolgálati kutyás egyesület megalakulásával kapcsolatos hírek

2013.05.15

Szervusztok!

Korábban hírül adtuk, hogy szeretnénk egy egyesületet létesíteni, melynek a neve Szolgálati Kutyások Egyesülete.

Az egyesület alakuló közgyűlését 2013. június 28.-ra tervezzük. A helyszín és pontos időpont még nem tisztázott, de nagy a valószínűsége, hogy Csepelen lesz megrendezve. Nagyon remélem, hogy ide mindenki el tud jönni, akit érdekel ez az egyesület.

Az alapszabályzat tervezetet ide felrakom. Kérek mindenkit, hogy figyelmesen olvassátok el, és esetleges javaslataitokkat, észrevételeteket a munkakutyazas@upcmail.hu e-mail címre küldjétek el.

 

Tervezet!

 

Szolgálati Kutyások Egyesületének 
Alapszabálya
 
Az Egyesület neve és székhelye
 
1.1.    Az Egyesület neve: Szolgálati Kutyások Egyesülete (továbbiakban: Egyesület)
 
1.2.    Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező jogi személy. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
1.3.       Az Egyesület székhelye: ………………………….
 
1.4.       Az Egyesület jogi személy.
 
2. Az Egyesület céljai
 
2.1.    Az Egyesület célja:
 
-   magán szervezeteknél és állami szerveknél szolgálati kutyavezetői tevékenységet ellátó személyek munkájának megismertetése, népszerűsítése,
-   szolgálati (munka) kutyás tevékenységet segítő információszolgáltatás, honlap működtetése (tartalomszolgáltatás, honlap gondozás),
-   pályázás és pályáztatás,
-   szakanyagok készítése a kutyakiképzés és alkalmazás színvonalának emelése érdekében.
 
2.2.       Az Egyesület tevékenysége, programjai bárki számára hozzáférhetőek.
 
2.3.       Az Egyesület tevékenysége:
 
-   weboldalak készítése és karbantartása, információ- szolgáltatás,
-   írott szakanyagok készítése és terjesztése,
-   szakmai tanácsadás magánszemélyek és igény esetén állami szakirányú szervezetek részére,
-   előadások, konferenciák, versenyek és egyéb rendezvények szervezése, ezeken való részvétel.
 
Az Egyesület vállalkozási-, illetve befektetési tevékenységet nem végez.
 
3. Az Egyesület tagjai
 
3.1. Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és elfogadja az Alapszabályt.
 
3.2. Az Egyesület tagjai az alapító tagok, valamint a későbbiekben felvett új tagok.
 
3.3. A leendő tag belépési szándékát – írásbeli kérelemben - az Elnökségnek jelentheti be. A tag tagi nyilvántartásba vételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagsági jogviszony kezdete az Elnökség kérelmet elfogadó határozatának napja.
 
3.4. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a Közgyülés dönt.
 
3.5.A tagok jogai:
 
-   javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő ügyeiben,
-   választhatók tisztségekre és megválasztják a tisztségviselőket,
-   részt vesznek és véleményt mondhatnak az Egyesület rendezvényein,
-   jogosultak az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
-   kötelesek tagdíjat fizetni
 
3.6.Az Egyesületi tagság megszűnik:
 
-   ha a tag bejelenti – írásban – kilépési szándékát az Egyesület Elnökségének,
-   a tag halálával,
-   egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére - nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának automatikus megszűnésére - figyelmeztetni kell.
-   magatartásával méltatlanná válik a tagságra. A tagságra az a tag válik méltatlanná, akit a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerős szabadságvesztés büntetésre ítél. A tagság fenti körülmény miatti megszűnéséről az Elnökség határozatot hoz. 
-   az Egyesület megszűnésével.
 
3.6.       A tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnökség határozatot hoz.  
 
3.7.       Az Egyesület tagja jogosult:
 
-   a Közgyűlésen részt venni, véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni és szavazni,
-   az elnökség határozatait megismerni, az elnökségtől tájékoztatást kapni,
-   az Egyesület rendezvényein részt venni, egyes kérdések megvitatását kezdeményezni,
-   az Egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülni,
-   az Egyesületben tisztséget viselni, illetve a vezető tisztségviselők választásán részt venni.,
-   az Egyesület eszközeit az Elnökség beleegyezésével az Egyesület működése érdekében használni.
 
 
3.8.       Az Egyesület tagja köteles:
 
-   az Egyesület alapszabályát, belső szabályzatainak rendelkezéseit, az Egyesület szerveinek határozatait megtartani,
-   önként vállalt feladatait teljesíteni, az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását a tőle elvárható módon elősegíteni,
-   az éves tagdíjat késedelem nélkül befizetni,
-   ez egyesület eszközeiben az általa okozott kárt megtéríteni.
 
 
 
 
 
 
4. A Közgyűlés
 
4.1.    Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, a szabályszerű összehívásig bejelentett tagok Közgyűlése. A Közgyűlés ülése nyilvános.
 
4.2.    A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-   az Alapszabály megállapítása és módosítása,
-   a költségvetési elvek meghatározása,
-   az éves beszámoló jóváhagyása,
-   az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása,
-   a tagnyilvántartás rendjének meghatározása,
-   más társadalmi szervezettel való egyesülés, vagy a feloszlás kimondása.
 
4.3. A Közgyűlést az Elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni. A Közgyűlés összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább l5 nappal a napirendi pontok megjelölésével a tagoknak írásos meghívót kell küldeni.
 
4.4.    A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést - az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni. 
 
4.5.    A napirenden nem szereplő kérdésben a Közgyűlés csak akkor határozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a kérdés napirendre tűzéséhez hozzájárul. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok 10 %-a - az ok és a cél megjelölésével - kívánja.
 
4.6.    A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden tagja. Minden tagot egy szavazat illet meg.
 
4.7.    A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 fő személyesen, illetve a jogi személy tagok igazolt képviselője útján megjelent. Határozatképtelenség esetén legalább 60 napon belül változatlan napirenddel össze kell hívni a megismételt Közgyűlést, amely ekkor a megjelentek számától függetlenül az eredeti napirendi kérdésekben határozatképes.
 
4.8.    A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és 2 hitelesítőt kell választani.
 
4.9.    A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 
4.10. A Közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint - azaz egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal - fogadja el.
 
4.11. A Közgyűlés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekről, valamint bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. 
 
4.12. Kétharmados szótöbbség szükséges az Alapszabály módosításához, egyesülés, szétválás vagy feloszlás kimondásához. Egyenlő szavazat esetén az Elnök szavazata dönt.
 
5. Az Elnökség, Elnök
 
5.l.     Az Egyesület Elnöksége…………… tagból áll.
 
5.2.    Az Elnökség tagjai: az Elnök, 2 fő Alelnök és Titkár .
 
5.3.    Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, titkos szavazással, 2 évre.
 
5.4.       A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ.
 
5.5.Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve. Saját ügyrendje alapján tevékenykedik. Az Elnökség az Elnök irányításával gondoskodik az Alapszabály betartásáról, a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról, koordinálja a tagok tevékenységét.
 
Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente két alkalommal tartja. Az Elnökség ülésein minden elnökségi tagnak egy szavazata van. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább a kétharmada jelen van. Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha legalább a kétharmada az Elnökségnek jelen van.
 
Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség üléseinek időpontját az Operatív Alelnök az Egyesület honlapján közzéteszi. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további egyesületi tagok hívhatók meg.
 
Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze. Az időpont, a hely és a tervezett napirend feltüntetését tartalmazó értesítést úgy kell elküldeni, hogy azt az elnökségi tagok a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal megkaphassák. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az ülések nyilvánosak.
 
Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az Elnökség bármely két tagja kezdeményezi. Az értesítést a napirendi pontok megjelölésével az elnökségi tagoknak a tervezett időpont előtt legalább három nappal meg kell kapniuk. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
 
5.6. Az Elnökség feladatköre:
 
Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyülés kizárólagos hatáskörébe, többek között:
 
-   ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat,
-   az Egyesületet érintő fontos ügyekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára,
-   szükség szerint kidolgozza és elfogadja, illetve betartatja az Egyesület belső szabályzatát,
-   dönt a tagfelvételi kérdésekben,
-   befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén,
-   első fokon dönt a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgyűlése jár el,
-   meghatározza az éves tagdíj mértékét, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
-   irányítja és felügyeli az Egyesület belső és külső kommunikációját,
-   elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését, éves beszámolóját,
-   ellátja a Közgyűlés által esetenként hatáskörébe utalt feladatokat,
-   az Elnökség döntéseiről két Közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait. Beszámol a Közgyűlésnek a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről, beszámolóját a Közgyűlés hagyja jóvá,
-   az Elnökség jogosult dönteni az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és megillető jogok vállalásáról.
 
5.7.    Ugyanakkor az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök és a számlavezető pénzintézet előtti eljárásra meghatalmazott egyik Alelnök együttes aláírása szükséges (Ptk. 29. §. (3). Bek.).
 
5.8.    Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülést a ­napirend közlésével az Elnök hívja össze, legalább 8 nappal megelőzően. Az Elnökség összehívását - a napirend megjelölésével - bármely Elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök 8 napon belül az összehívásról nem intézkedik úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozat ellen senki sem tiltakozik. Az Elnökség ülése nyilvános.
 
5.9.    Az Elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség az ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és minősített, kétharmados szótöbbséghez kötött határozathozatalról is rendelkezhet. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább 2 tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.
 
5.10. Az Elnökség évente egyszer a rendes Közgyűlésen beszámol a Közgyűlésnek, és elkészíti az Egyesület éves beszámolóját.
 
5.11. Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz, illetve az Elnökséghez.
 
5.12. A vezető tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással, lemondással vagy elhalálozás esetén szűnik meg. Amennyiben az Elnök megbízatása megszűnik, illetve az Elnökség tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal csökken, a Közgyülés új Elnökséget választ.
 
5.13. Az Elnök feladatai és hatásköre:
 
-   a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,
-   az Egyesület képviselete,
-   az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,
-   irányítja az Egyesület gazdálkodását,
-   gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,
-   mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyülés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
 
 
5.14. Az Egyesület Operatív Alelnöke
 
-   az Elnök konzultánsaként működik, az Elnök által meghatározott operatív feladatokat látja el,
-   elvégzi, illetve irányítja az Egyesület tevékenységével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs teendőket,
-   az Elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését,
-   tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról,
-   előkészíti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit, biztosítja működését,
-   gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, és a naprakész nyilvántartás vezetéséről.
 
 
5.15. Az Egyesület titkára
 
-   akadályoztatása esetén helyettesíti az Egyesület Elnökét. Az akadályoztatás megszűnését követő 3 napon belül beszámol az Elnöknek a helyettesítés során megtett intézkedésekről,
-   ellátja az Elnökség által feladatkörébe utalt állandó és eseti feladatokat,
-   segíti az Elnök tevékenységét a tőle kapott megbízások alapján,
-   felel az Elnökség által meghatározott feladatok végrehajtásáért,
-   a tagok és tagdíjfizetések nyilvántartásának vezetése,
-   felel a szolgáltatások teljesítéséért és minőségéért,
-   a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek tartalmi és technikai előkészítése, az ott hozott határozatok végrehajtása,
-   a Közgyűlés által hozott döntések nyilvántartása,
-   a különböző bizottságok közötti kapcsolatrendszer kiépítése és működtetése,
-   a tagnyilvántartás pontos, naprakész vezetése,
-   a tagság rendszeres tájékoztatása az Egyesület eseményeiről,
-   valamennyi bizottság munkájának szervezése és segítése,
-   közgyűlési és elnökségi ülések jegyzőkönyvének elkészítése,
-   a Közgyűlés és az Elnökség határozatairól a "Határozatok Könyvé"-nek vezetése,
-   elvégzi mindazokat a tennivalókat, amellyel az Egyesület Elnöke megbízza,
-   képviseli az Egyesületet minden hatáskörébe tartozó ügyben.
 
 
6. A határozatokra és az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályok
 
 
6.1.    A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Elnök külön-külön Határozatok Könyvében vezeti. A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része l-től induló növekvő sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy Közgyűlési határozat (Kgy. hat.) vagy az Elnökség határozata (E. hat.). A Határozatok Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének napját, illetve időtartamát, valamint azt is, hogy milyen arányban szavazták meg a határozatot.
 
6.2.    A Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseiről az érintetteket az Elnökség haladéktalanul értesíti. Az értesítés történhet telefaxon, e-mail-ben vagy ajánlott küldeményként.
 
6.3.    Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok Könyvébe és az Egyesület egyéb, nyilvános irataiba bárki betekinthessen, és a megtekintett iratokról - saját költségére - másolatot készíthessen.
 
6.4.    Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekintett iratkör megjelölésével. Az Egyesület a betekintést - előzetes időpont egyeztetést követően a legrövidebb időn belül - az Egyesület székhelyén - biztosítja.
 
6.5.    Az Egyesület Elnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való betekintést az Egyesülettel jogvitában álló, vagy egyébként ellenérdekű fél számára, továbbá ha az adott iratokba való betekintés az Egyesület érdekeit sérti.
 
6.6.    Az Egyesület nyilvánosan, a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint működik.
 
6.7.    Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.
 
6.8.    Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások bárki által megismerhetők.
 
6.9.       Az Egyesület szolgáltatásai megismerhetők: 
-   az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, tájékoztató füzetekből, Interneten (www. …………………….)
-   az Egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból, szórólapokból,
-   az Egyesület által kifejtett egyéb propaganda- és kampánytevékenység útján.
         
6.10. Az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módja az Elnökség által az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből valamint az Egyesület által kiadott információs füzetekből, szórólapokból ismerhető meg.
 
6.11. Az Egyesület beszámolóiba, jelentéseibe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költéségre másolatot készíthet. Az Egyesület gondoskodik továbbá a jelentéseknek és a beszámolóknak az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről. 
 
 
7. Az Egyesület gazdálkodása
 
 
7.1.    Az Egyesület bevételei:
 
-   az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
-   az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
-   a tagok által az Egyesület első évében befizetett havi ……………….- Ft tagsági díjakból, és önkéntes hozzájárulásokból származó bevétel, illetve új tag tagdíjának kiszámítása a tagsági jogviszony létrejöttének időpontja szerint aktuális negyedév, valamint az adott évből még hátralévő teljes negyedév(ek) összege alapján történik. A tagdíjat a tagsági viszony létrejöttének időpontjában, azt követően az aktuális év április 15-éig kell készpénzben vagy az Egyesület bankszámlájára átutalással megfizetni. Az alapítás évét követően ennek mértékét a Közgyülés határozza meg
-   jogi személyek, nem jogi személyiségű társaságok és magánszemélyek felajánlásaiból, kötelezettségvállalásaiból és céltámogatásaiból származó bevétel,
-   egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel,
-   az Egyesület induló vagyona az alapítók által befizetett, azaz…………….-Ft első évi tagdíj és…………..-Ft, azaz tízezer forint adomány, összesen, azaz ………….. forint. Az Egyesület működéséhez az induló vagyon teljes egészében felhasználható.
-   az Egyesület hitelt nem vehet fel.
 
7.2    A célszerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat az Egyesület elkülönítve tartja nyilván.
 
 
8. Az Egyesület megszűnése
 
8.1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését kimondja, vagy a bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
8.2. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
 
9. Egyéb rendelkezések
 
9.1.    Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vételről a Budapest Környéki Törvényszék nem peres eljárásban végzéssel határoz.
 
9.2.    Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), valamint az Egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) szabályai az irányadóak.
 
 
………….., …………………………………
 
 
 
 

 
 
Elnök